ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dr. Ömer Faruk Bilbay

ÖMER FARUK BİLBAY

İş (Görev)

: Dr. Araştırma Görevlisi Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

E-Posta Adresi

: farukbilbay@gmail.com

Telefon (İş)

: +904143000/1813

Adres (İş)

: Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Osmanbey Kampüsü/Haliliye/Şanlıurfa/Türkiye

YABACI DİL

KPDS  (İngilizce)       : 72,5

ÜDS    (İngilizce)       : 72,5

ÖĞRENİM BİLGİSİ:

Doktora

2014-8/Nisan/2020

 

 

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)

Tez adı: Bir Kamu Politikası Olarak Türkiye’de Su Yönetimi: Güneydoğu Anadolu Projesi Özelinde Bir İnceleme (2020)

Ön Lisans

2012

28/Mayıs/2018

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)

Yüksek Lisans

2011

Ağustos/2014

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Türkiye'de su kaynakları kullanımına ilişkin idari ve toplumsal sorunlar ve çözüm önerileri: Fırat nehri örneği

Lisans

2006

Ağustos/2010

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 

 

GÖREVLER

2020- ……

Dr. Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü

2016-2020

Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü

2012-2016

Araştırma Görevlisi, Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi

2010-2011

İngilizce Öğretmenliği (Ücretli), MEB. Şanlıurfa-Birecik Böğürtlen İlköğretim Okulu

 

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

BİLBAY ÖMER FARUK (2020). Uluslararası Göç Sorununun Sosyo-Ekonomik Etkileri: Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri Üzerine Bir İnceleme. Journal of Politics Economy and Management, 3 (1) , 34-46.

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY OMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2020). Yönetim ve İç Güvenlik Birimleri Arasındaki İlişkiye Dair Bir İnceleme: Fransa Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1) , 73-85.

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY OMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2019). Su Güvenliği Açısından Sınıraşan Sular: Fırat Nehri Örneği. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı. (Yayın No. 5379936)

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK (2018). Kamu Sektöründe Stratejik Performans Yönetimi. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), 227-234. (Yayın No. 4789919)

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2018). Yerel Demokrasinin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Şanlıurfa İli Üzerine Bir İnceleme. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10), 716-725. (Yayın No. 4789905)

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Etik Değerlerin Önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 443-454. (Yayın No. 3907701)

BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Büyük Buhrandan 2008 Krizine, Devletin Rolü Nasıl Değişti? ASOSJOURNAL (55), 364-372. (Yayın No 3945884)

BULUT YAKUP, BİLBAY ÖMER FARUK, DURUEL MEHMET; KARA MEHMET (2016) Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi: Hatay’da Bir Uygulama. Strategic Public Management Journal, 2 (3) , 1-24 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

BİLBAY ÖMER FARUK, KUÇUK HULYA (2018). Küresel Barış ve Adalet Sağlamada Uluslararası Örgütlerin Etkinlik Düzeyi. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı-II (Özet Yayın / Sözlü Sunum- (Yayın No: 4792448)

BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Kentlerde Alternatif Su Yönetimi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Su Kongresi, 497-506. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3945205)

ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2017). Sosyal Devlet İlkesi Bağlamında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Faaliyetler: Eyyubiye İlçesi Üzerine Bir İnceleme. KAYSEM11, 952-962. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3907817)

BİLBAY ÖMER FARUK, EREN VEYSEL (2015). Kamu yönetiminde performans paradoksu. 13. kamu yönetimi forumu (KAYFOR 13), 498-514. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın No: 5708464)

BULUT YAKUP, BİLBAY ÖMER FARUK, KURT ZEHRA (2015). Afet Yönetiminin Önemi ve Hatay Ölçeğinde Bir Değerlendirme. Kamu Yönetimi Sempozyumu - Yerelleştirme ve Merkezileşme Tartışmaları, 662-671. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3586881)

BİLBAY ÖMER FARUK,  ALATAŞ AHMET (2014. Su Kaynakları Yönetiminde Sürdürülebilirlik Esası Ve Küresel Su Politikalarının Finansman Boyutu. Afro- Avrasya coğrafyasında kamu yönetimi uygulamaları ve sorunları: KAYFOR XI, 2013, bildiriler kitabı, (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum )Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.

  1. Ulusal / uluslararası kitaplarda bölümler:

BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Yönetim Üzerine Yazılar 1, Bölüm: Kentsel Su Sorunları ve Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Yaklaşımlar (2017). Uğur, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı 265, ISBN: 978-975-491-451-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3945834)

BİLBAY ÖMER FARUK (2020). Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II, Bölüm: Suriye İç Savaşıyla Oluşan Kitlesel Göçün Sosyal Etkileri: Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri Üzerine Bir İnceleme. Edt. Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem ve Uğur Sadioğlu, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı 346, ISBN: 978-975-491-500-6, Türkçe (Bilimsel Kitap),

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

BİLBAY ÖMER FARUK (2015). Antakya Şehrinin İdari ve Sosyal Açıdan Çevresel Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 178-189. (Kontrol No: 5708389)

EREN VEYSEL, BİLBAY ÖMER FARUK (2016). Antakya’da İdari ve Toplumsal Açılardan Su Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1),

  1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

BİLBAY ÖMER FARUK, BİLBAY ABDULSAMET (2018) Şiddetin Teolojik Temeli: Hz Muhammed (Sav) Dönemi ve Günümüz Dünyası Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı, 328-339 (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum)

  1. Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler:

BİLBAY ÖMER FARUK (2018). Strategic Value of Water And Southeastern Anatolia Project. (Poster Sunum). Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bursa.

  1. Diğer Yayınlar

BİLBAY ÖMER FARUK (2015) Küresel Çevre Sorunları ve Amerika’nın Tavrı. . Akademik Perspektif Dergisi, Yıl:2, Sayı:5

BİLBAY ÖMER FARUK (2015). Bir insanlık dramı olarak Afrika’da Su Sorunu. Akademik Perspektif Dergisi, Yıl:2, Sayı:6

 

CV nin PDF formatı için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/%C3%96MER%20FARUK%20B%C4%B0LBAY%20T%C3%9CRK%C3%87E%20CV%20(07_10_2020)%20(1).pdf