ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

7.Dünya Su Forumu bitti ama...

Dursun YILDIZ HPA Başkanı 28 Nisan 2015 Suyun geleceği belli, Forum’da  geleceğin suyu konuşuldu ! Dünya Su Konseyi tarafından üç yılda bir düzenlenen Dünya Su  Forum, bu yıl 12-17 Nisan tarihleri arasında Güney Kore’nin Daegu ve Gyoengiju kentlerinde  yapıldı.Foruma 170 ülkeden bakanlar, yerel yöneticiler, parlamenterler, bilim insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Forumda bu yıl bu ülkelerden 15 000 e yakın katılımcı ve 30 000 civarında da ziyaretçinin yer aldığı açıklandı.Ayrıca Forum çerçevesinde bir  Çocuk Forumu, Gençlik Forumu ve kadınların da dahil olduğu tüm paydaşların katıldığı birden fazla toplantı da yapıldı. Değişik ülkeler, BM örgütleri, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, akademik çevreler, iş ve endüstri çevreleri de Forum’a katıldı. Su Forumu'na Türkiye'den Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir in yanısıra  DSİ Genel Müdürlüğü ,Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdürler ve teknik ve idari personel  ile SU-EN Başkanı nın yer aldığı yaklaşık 25 kişilik bir heyet katıldı Bu grubun yanısıra7. Dünya Su Forumu’nu Türkiye’den bazı büyükşehir belediye başkanları ile su ve kanalizasyon idareleri genel müdürleri de izledi. Forumda DSİ, SU-EN,SYGM ve ODTÜ adına çeşitli sunumlar gerçekleştirildi ve panellere konuşmacı olarak  katılım sağlandı. Bu forumun ana teması “WaterforFuture”  olarak belirlenmişti Ancak suyun geleceğinden daha çok “Geleceğin Suyu”,  gelecekteki suyun durumu gelecekteki değişimlerle birlikte  ele alındı. Suyun geleceği konusunun   daha önce yapılan 6 Dünya su forumunda ve diğer uluslararası sempozyumlarda yeterince konuşulduğu düşünülmüş olsa gerek. Bu nedenle 7. Dünya Su Forumunda “Geleceğin Suyu” konuşuldu ve  Gelecek ve Su Kaynakları projeksiyonu birlikte yapıldı. 21. Yüzyılın ilk 15 yılı gelecekle ilgili genel eğilimleri belirlemiş durumda. Bu nedenle oturumlarda su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda projeksiyonlar bu eğilimleri ve hızlı değişimi  de dikkate alarak 2030 ve 2050 yıllarına kadar uzandı. Bu Forumda  ,forumun  4 temel amacı olan suyun politik gündemdeki önemini artırmak,  somut önerileri formüle etmek, bunların önemini dünya kamuoyunun dikkatine sunmak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak bakımından  kısmi bir ilerleme sağlandığı söylenebilir. Ancak özellikle bu amaçlardan “somut önerilerin formüle edilmesi konusunda” azgelişmiş ülkelerden gelen katılımcılar bu forumdan da yine tatmin olamadan ayrıldılar. Buradan çıkan en somut öneri uygulamalar  için bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ve bunun tüm paydaşlar tarafından kabul edilmesi ve uygulamalardan tüm kamuoyunun haberdar edilmesi idi. 7 Dünya Su Konseyi ! Dünya Su Konseyi, 254 üyesinin çoğunluğunu küresel su şirketlerinin oluşturduğu bir uluslararası organizasyon. Bu konseyde  Türkiye’den de 40’a yakın üye bulunmakta. Türkiye’den DSİ, İSKİ ile Türkiye Su Vakfı dışında inşaat şirketleri de üye.  Konseyin bileşenleri arasında IMF de bulunuyor. Şirketlerin suyun fiyatlandırılması, suyun bir ekonomik değer olduğu yönündeki politikaları nedeniyle hem Dünya Su Konseyi hem de Dünya Su Forumu, tartışmaların ve tepkilerin odağında yer almaya devam ediyor. Forum, dünyanın dikkatini suya çekmekle birlikte forum çerçevesinde düzenlenen fuarda, şirketler kendi teknolojileri, hizmetlerini devletlere pazarlıyor. Forumda, su sorunun çözümü için şirketler tarafından getirilen öneriler de tartışılıyor. Bu Forumda konuşulanlar ;su güvenliği ,kalkınma için su ,sürdürülebilirlik için su ve  uygulama mekanizmaları şeklinde 4 ana  başlık altında toplanabilir. Ancak tüm bu başlıkların ana çerçevesi “ Gelecek için Su “ ve gelecek projeksiyonları oldu. Forumda sınıraşan  su kaynaklarının yönetimi ve yapılan anlaşmalar tematik oturumlarında  detaylı olarak ele alındı.Sınıraşan yeraltı suları da bu alanda öne çıkan konulardan biri oldu.Sınıraşan su yönetiminde yerel bölgesel ,ulusal ve uluslararası düzeylerde yapılması gereken çalışmalardan çokça söz edildi. 121 Uygulama Yol Haritası Bu forumda, daha önce yapılan planların ve alınan kararların uygulaması (implementation) öne çıktı Ancak forumda yapılan konuşmalar bu uygulamaların hiç de kolay olmadığını ortaya koydu. Su ,enerji, gıda ve çevre arasında artan ilişkiler alınan kararların uygulanmasını zorlaştırıyor. Bu durumda sektörler arasında ve bölgeler arasında koordinasyon yeterli olmayıp hidro-diplomasi öne çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem hidro-policy ve hidro-politics in daha çok gündeme geleceği ve etkili olacağı görünüyor. Halen su yönetimi konusunda iklim değişiminin su kaynakları üzerine olan etkisinin yarattığı belirsizlikler ve su,enerji, gıda ve çevre arasında artan ilişkiler nedeniyle alınan kararlarla ilişkili  net bir uygulama yol haritasının oluşması zor  görünüyor. Sınıraşan sular konusunda Ramsar sözleşmesinden başlayarak Helsinki ve 1997 BM sözleşmelerinin mevcut oluşu bu konuda sözleşme altyapısında bir ilerleme olduğunu ancak kıyıdaş ülkelerarasında güvenin yaratılması konusunda hala etkili bir yol haritası oluşturulamadığı ortaya çıkmış durumda.Sınıraşan su havzalarında işbirliği konusunda  yerel seviyeden başlayarak bölgesel,ulusal ve uluslararası düzeylerde çalışmalar yapılması bunların arasında dengenin sağlanması  da uygulamaları zorlaştıran konular arasında yer alıyor. Dünya Su Forumunda ilk kez resmi açıklamada tüm paydaşların hazırlanacak olan yol haritasını  uygulamak için gerekli çalışmaları yapmasından  söz edildi.  Resmi açıklama uygulamalar  için bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ve bunun tüm paydaşlar tarafından kabul edilmesi  ve uygulamalardan tüm kamuoyunun haberdar edilmesi gerektiği yer aldı. singapore-03 Geleceğin Şehirlerine Su Temini Yedinci Dünya Su Forumunda geleceğinin şehirlerine su temini,ekoşehirler yaratılması tartışmaları  önemli bir yer tuttu.Suyun şehirlerde teknolojinin sunacağı tüm avantajları kullanarak en verimli şekilde kullanılması öne çıkan ana temalardan biri oldu. Forumda bu alanda 'entegre şehir suyu yönetimi için diyalogları sağlamlaştırmak', ' şehirlerin su endüstrisi politikası', 'çok katmanlı yönetim ve mali politikalar yoluyla sürdürülebilir su yönetimi', 'pratikte şehir suyu yönetimi', 'su kalitesi, atık su ve ekosistem yönetimi', 'şehircilik ve iklim değişikliği' konuları işlendi. IMG_1205 - Kopya WWF7’de Aslında Ne oldu ? Birincisi 1997 yılında Fas’ta düzenlenen Dünya Su Forumlarının 7ncisi de tamamlandı. Bu forumların küresel ölçekteki su politikalarına yön verilen alanlar olduğu biliniyor. Ancak bu forumlarda dünyanın su kaynaklarının ve su yönetiminin röntgeni de çekiliyor.Bu Forumlarda  global ölçekteki durumun yanısıra bölgeler arasındaki farklılıklar da ortaya çıkıyor.Az gelişmiş ve gelişmekte olan dünyanın bu gelişmelerin neresinde olduğu ve bu sürece ne kadar yetişip adapte olabileceği de görülüyor. Son 2 Dünya Su Forumunda ana tema “ retorikten pratiğe geçilmesi” için artık daha etkili çalışmnaların yapılması idi. 2012 Marsilya’da “it is time to  solution” denmiş bu yaklaşım 2015 G. Kore’de “it is time to implementation” şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu paradigma değişimi,dünyanın su yönetimindeki sorunlarla ilgili  tüm hazırlıklarını tamamladığı ve artık çözüme ve uygulamaya geçme zamanının geldiği şeklinde değerlendirilemez. Bu noktaya gelinebilmesi için birçok eksiklik olduğu ve çözüm örneklerin yeterince artmadığı biliniyor. Bunun en temel nedeni iklim değişiminin de baskısı altında su kaynakları yönetiminin önündeki belirsizliğin artmış olmasıdır. Ancak diğer taraftan bu paradigmanın değişiminde teknolojideki hızlı ilerlemenin özellikle gelişmiş ülkelere sunduğu olanaklar da rol oynamıştır. Bu son Dünya Su Forumunda da suyun geleceğinden daha çok  Bilim ve Teknolojideki ilerlemelerle geleceğin suyu konusu öne çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda su yönetiminde çok katmanlı ( Yerel-Bölgesel-Ulusal ve Uluslararası ölçeklerde)  bir yönetişime ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Tüm bu gelişmeler,  gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte daha karmaşık duruma gelen su yönetimi denkleminin çözümünde Hidro diplomasi'nin çok daha etkin bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır. Su yönetimi konusunda yaşanan  hızlı gelişmeler, ülkemizde yasal ve kurumsal olarak yeniden şekillenen su yönetimi yapısının katılımcı,hızlı karar verme yeteneğine ve  karar destek sistemlerine sahip, gelişmelere hızla adapte olabilecek bir yapı olmasını zorunlu kılmaktadır. Yedinci Dünya Su Forumu'nun ortaya çıkarttığı en önemli konulardan birisi de “Su Yönetimi denkleminin değişkenlerinin arttığı ve denklemin çözümünde Yerel, Bölgesel ,Ulusal ve Uluslararası ölçekte Hidro-diplomasiye olan ihtiyacın da artacağı olmuştur Yedinci Dünya Su Forumu bitti ama özellikle bu foruma azgelişmiş ülkelerden gelen katılımcıların geleceğin suyu ve su yönetimi ile ilgili soruları ve kendi ülkelerindeki su kaynakları yönetimi konusundaki endişeleri sürüyor.Forumda ana tema olarak ele alınan "geleceğin suyu ve su yönetimi " azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için daha uzun dönem belirsizlikler taşımaya devam edecek gibi görünüyor. IMG_1064  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış