ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Tarımsal sulamada enerji maliyeti çıkmazı. Pompaj sulamalarımızın yarısı atıl durumda.

 

Pompaj sulamalarımızın yarısı yüksek  enerji maliyetleri nedeniyle işletilemiyor.DSİ sulamalarının %18’i terfili sulama ancak bunun sadece yarısında sulama yapılabiliyor. Enerji maliyeti nedeniyle  terfili sulamalar  işletme dışı kalıyor .Yapılan bir çalışmada tüm terfili sulamaların enerji ihtiyacı için 630 MW’lık (GES-RES) santralına ihtiyaç olduğu belirlenmiş.221 km lik Urfa -Ceylanpınar sulama kanalının üstüne güneş panelleri yerleştirilerek hem buharlaşma azaltılır hem bu enerji sorunu çözüebilir. Bu konuda hedefleri net olarak belirlenmiş  “Tarımsal Sulamadaki Enerji Maliyetleri Sorunu İçin Acil Yenilenebilir Kaynak Geliştirilmesi Projesi “ başlatılmalıdır.

 20 08 2023

Dursun Yıldız

Ülkemizin enerji politikalarındaki "enerjide dışa bağımlılığın azaltılması" stratejisi ile uyumlu olarak terfili sulamalarda sulama tesislerinin işletmesinde  sürdürülebilirliğinin sağlanması , tarımsal üretim kayıplarının önlenmesi, ve yatırımların faydaya dönüşmesi büyük önem taşımaktadır.

 İşletmeye alınan ve işletmeye açılacak terfili (pompajlı) sulama tesislerinin enerji ihtiyaçlarının çiftçilerin ve su kullanıcı örgütlerinin kuracağı yenilenebilir enerji  üretim tesisleriyle karşılanmasına yönelik projelere doğrudan devlet desteği arttırılmalıdır.

Türkiye’deki terfili sulamaların aşamalarına bakıldığında 566 726 ha’lık alana karşılık gelen  %24,87’lik  kısmının işletmede, %21, 29’lık kısmının inşa halinde, %44,61’lik kısmının proje  aşamasında, %7,02’lik kısmının planlama, %1,51’lik kısmının ise ön inceleme  aşamasında olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Halen 485 135 ha’lık bir sulama alanında terfili sulama inşaatı devam etmektedir. Ayrıca 1 milyon ha’dan fazla sulama alanı için terfili sulama projeleri hazırlanmaktadır(1).

Bu projelerden ,özellikle iki veya üç kademeli  pompajlı sulamalar, enerji maliyeti sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunarak  üretime kazandırılmalıdır.

Terfili Sulamalar  Yenilenebilir Enerji Projeleriyle Entegre olarak Ele alınmalı

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Bu tebliğle bireysel sulama sistemlerine yapılacak güneş enerjisi sistemlerine %50 oranında hibe desteği verilmekteydi.  Daha sonra  22 Şubat 2022 tarihli tebliğde yapılan değişiklikler ile "Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ile Akıllı sulama sistemleri de destekleme kapsamına alınmıştı. Sulama Hibe Desteğine  gerçek kişilerin yanısıra, Tüzel Kişiler (Kollektif, limited, anonim şirketleri), Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla başvuru yapabilme imkanı tanınmıştır.Bu değişiklik çok faydalı olmuş  ancak bu  hibeye esas olarak mal alım tutarı en fazla  1.000.000.TL ‘ye kadar olan projelere % 50 hibe desteği  sağlanması günümüz için çok yetersiz kalmıştır.

Bu nedenle bu konu su kullanıcı birlikleri ve kooperatiflerin biraraya geldiği çok ortaklı büyük proje şeklinde   tekrar ele alınmalı ve daha merkezi çözümler aranmalıdır. Ayrıca yeni inşa edilecek  terfili sulamaların fizibilite çalışmasında enerji maliyetleri gerçekçi olarak değerlendirilmelidir.

Terfili sulama projeleri için toplam  630 MW’lık santral gerekli

Bu konuda yapılan  bir çalışmada işletmede bulunan 566.726 ha terfili sulama sahasının 542.142 ha'lık kısmı için  630,18 MW kurulu gücünde yenilenebilir enerji tesisi (GES ve RES) kurularak  (1.067.397.196 kWh/yıl enerji üretilerek) terfili sulamaların enerji giderlerinin karşılanabileceği hesaplanmıştır[1].

 İşletmedeki terfili sulamaların enerji giderlerinin karşılanması için Türkiye genelinde yaklaşık 3.500.000.000 TL (2020 Birim fiyatlarıyla) yenilenebilir  enerji üretim tesisi yatırımının yapılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu yatırımın  yapılmasıyla yılda 827.000.000 TL tarımsal gelir artışı sağlanacağı hesaplanmıştır [1].

268 000 ha sulama için 465 MW ‘lık GES ihtiyacı var

Hali hazırda  Gaziantep Belkıs Nizip Sulaması, Şanlıurfa Yaylak, Suruç, Bozova Sulamaları, Bursa Uluabat Sulaması, Isparta Atabey Sulaması, Elazığ Uluova Sulaması projeleri için ön fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Bu projelerin toplam sulama alanı 268 000 ha olup yıllık toplam  enerji tüketimleri 778  milyon kWh olarak belirlenmiştir.

GES Tesisi kurulması planlanan bu  sulama şebekeleri için toplam 465 MW’lık GES tesisine ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır[1].

Urfa - Ceylanpınar Sulama Kanalının üstüne  Güneş Enerjisi Panelleri yerleştirilebilir.

Atatürk Barajı rezervuarından aldığı suyu Mardin-Ceylanpınar ovalarına kadar ileten 200 m3/s kapasiteli Urfa Mardin ana sulama kanalı tamamlanarak hizmete açıldı

Terfili sulamalar için ihtiyaç duyulan 465 MW ‘lık  güneş santrali, yine aynı bölgede Urfa-Ceylanpınar arasındaki 221 km uzunluğunda olan ana kanalın en uygun bölgesinde gerçekleştirilebilir. Bu kanalın yaklaşık 175 km. sinin üstünün güneş enerjisi panelleri ile  kapanması durumunda hem çok büyük bir buharlaşma kaybı önlenecek hem de ön fizibilite çalışmaları yapılmış olan 268 000 ha’lık  pompajlı sulama sistemi  için gerekli enerji sağlanabilecektir. Ayrıca bu proje geliştirilerek tüm terfili sulamaların enerji ihtiyacı için hesaplanan 630 MW’lık kurulu güce çıkartılabilir.

DSİ Sulamalarında net sulama alanının %18’i terfili sulama

DSİ tarafından geliştirilen sulama tesisleri içerisinde terfili sulama alanları net  alanın %18’i kadardır. Terfili sulamalarının bulunduğu bölgelerden, DSİ 1. Bölge (Bursa)  sulamalarının %67’si terfili, %33’ü cazibeli, DSİ 18. Bölge (Isparta) sulamalarının  %50’si terfili, %50’si cazibeli sulama sistemi ile sulanmaktadır. Bu iki bölgeyi %45 terfili  ile DSİ 15. Bölge (Şanlıurfa) izlemektedir. DSİ 17. (Van), DSİ 19. (Sivas) ve DSİ 24.  (Kars) Bölge Müdürlüklerinde terfi yapılarak sulanan alan bulunmamaktadır. En az terfili  sulaması bulunan Bölge Müdürlükleri; DSİ 23. (Kastamonu) %1, DSİ 12. (Kayseri) %4 ve DSİ 2. (İzmir) %7’dir.

Terfili sulamaların ancak yarısında sulama yapılıyor.

Ülke genelinde sulamaya açılan sahalarda 2020 yılı verilerine göre sulama oranı  %69 olarak gerçekleşmiş, sulamaya açılan alanların %31'i çeşitli nedenlerle  sulanmamıştır. Özellikle yüksek enerji girdi bedellerinin üretimi yapılacak tarımsal  ürünlere yansıyan yüksek maliyet bedelleri nedeni ile terfili sulama alanlarında sulama  oranı ancak %53 olarak gerçekleşebilmiştir.

Sadece terfili sulamaların sulama oranları esas alındığında, sulama oranının en  yüksek olduğu sulamalar Diyarbakır, Edirne, Adana ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüklerinde  %70’den fazla olarak gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık Ankara, Kastamonu ve Erzurum  Bölge Müdürlüklerinde terfili sulama alanları sulama oranı %10’dan daha düşüktür.

Su kaynağı yerüstü suyu olan terfili sulamalarda 2020 yılı sonu itibariyle fiili  tüketilen elektrik 460, 741 000 kWh olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu su kullanıcı teşkilatlara  devredilen toplam 119 ,452 ha alana hizmet eden sulama tesisleri elektrik borcu sebebiyle  işletilememiştir. 2020 yılında DSİ sulama tesisleri ile sağlanan ortalama üretim değeri  artışının 2,624 TL/da gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu alanda  üretim değeri kaybı 3,1 milyar TL’dir.

Ülkemizde pompaj yapılarak sulanan alanlarda  tüketilen elektrik enerjisinin en uygun maliyetle üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Sulama birlikleri,sulama kooperatifleri  ve çiftçilere çok büyük bir  yük olan enerji masraflarının azaltılarak çiftçinin net gelirinin yükseltilmesi, sulama tesislerinde teknik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

İklim değişikliği, sulama tesislerimizin  en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.  Gıda güvencemizin sağlanmasında çok önemli bir rol oynayan sulama tesislerinin toplumun tüm kesimlerine faydalı olması için sulama işletme maliyetlerinin  özellikle elektrik enerjisi maliyetlerinin ülke genelinde azaltılması gereklidir. Bunun yanısıra  net sulanan alanlarının artırılması, sulama oranının yükseltilmesi, sulama projesi için yapılan yatırımdan elde edilecek faydanın en üst düzeye çıkarılması da çok önemlidir. 

Tarımsal sulamada kullanılacak enerjinin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi, enerji kooperatifleri kurulması, tarım bakanlığının hibe katkısı ve bankaların düşük faizli uzun dönemli kredileri gibi uygulamalarla teşvik edilmektedir. Ancak bunlar bu sorunun yaygın bir şekilde çözülmesi için yetersiz kalmaktadır. Bu konuda büyük bir santral kurulması ve işletilmesi  için  doğrudan proje ve finansman desteğine ihtiyaç vardır.

Düşünülecek enerji santralinin güneş enerjisi santrali olması durumunda ülkemizde üretilen güneş panelleri kullanılması, hatta  depolama  özellikli olarak kurulması birçok açıdan avantaj sağlayacaktır.

Özet olarak enerji maliyetlerinin yüksekliği hem su hem de gıda güvencemiz konusunda sorunlar oluşturmakta ve birçok tesisimizi atıl bırakmaktadır. Bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmelidir. Bu kapsamda pompajlı sulama tesislerinin daha verimli ve  daha ekonomik işletilmesi için gerekli olan enerjinin  sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri tarafından yenilenebilir kaynaklardan   üretilebilmesine yönelik daha radikal adımlar atılmalıdır.  Buna  yönelik olarak devletçe doğrudan  teknik proje hazırlanması ve finansman desteği  verilmelidir. Bu konuda hedefleri net olarak belirlenmiş  “Tarımsal Sulamadaki Enerji Maliyetleri Sorunu İçin Acil Yenilenebilir Kaynak Geliştirilmesi Projesi “ başlatılmalıdır.

Kaynak: 

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Su Şurası TARIMSAL SULAMA GRUBU ÇALIŞMA BELGESİ Ağustos 2021

 

Makalenin PDF versiyonu için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/TARIMSAL%20SULAMADA%20ENERJ%C4%B0%20%C3%87IKMAZI%20-Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20-Su%20Politikalar%C4%B1%20Derne%C4%9Fi%20%20-%20Kopya(1).pdf

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış