ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Vizyon & Misyon

Su Politikaları Derneği 2015 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.Merkezi Ankara’da olan derneğin temel amacı  aşağıda belirtilen alanlarda “Bilgiye Dayalı Analiz “ler yapıp bu alandaki bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmaktır.

Su Politikaları Derneği’nin Misyonu ,Vizyonu  ve  Üyelik Koşullar

Genel

Su,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim düzensizlikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe uluslararası yüzey  ve yeraltısu kaynaklarının  önemi armaktadır Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) bugünkünden daha  ön plana  çıkartacaktır.Ülkemizin de bu konuda  daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Özetle bölgesel ve küresel ölçekte    hidropolitik yaklaşımların(artan gıda,su ve enerji ilişkisi içinde)  öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.

 

 

20.yüzyılın ortasından bu yana su konusundaki uyuşmazlıkları giderebilecek ve uzlaşma  ortamı yaratabilecek özelliklere sahip bir hukuk oluşturulması için uluslararası kurumlarda  çalışmalar yapılmaktadır.Ancak bu çalışmalar ile bugüne değin anlaşmalar, teamül hukuku ve  genel hukuk ilkeleri bağlamında evrensel düzeyde tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte kesin hükümler içeren bir kurallar sistemi oluşturulamamıştır.
21.yüzyılın başında sınıraşan yüzeysel su sorunlarına bir de sınıraşan yeraltısuları eklenmiştir. BM’nin ilgili komisyonu bu konuda da çalışmaya başlamıştır.
Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen  iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi  dünya çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır.

21. yüzyıl Su, Enerji ve Gıda güvenliğinin damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu üç güvenlik kavramı uluslararası su politikaları konusunda yapılması gereken çalışmaları arttırmıştır.

AMAÇ:

Amacı: Su Politikaları Derneği (SPD) nin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Bölgesel ve Küresel ölçekte su kaynakları ve su yönetimi ile ilgili organizasyonlarla diyalog ve işbirliği
Su yönetimi ve su kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak
Ulusal ve uluslararası su sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar
Sürdürülebilir su yönetimi
Karar vericiler, su kullanıcıları, akademik çevre, sivil toplum üyeleri arasında su kaynakları yönetimi ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog ve işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplumun bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmak
Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi, uluslararası ilişkiler, çevre, meteoroloji, iklim bilimi, deniz bilimleri, istatistik, gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.

Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak bir ekibin bir üretim ortamında  biraraya gelmesi ve  zaman zaman bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirmesi gerekir.Su Politikaları Derneği  bu çok disiplinli bilimsel bilgi temelinde bir üretim ortamının  oluşturulmasına yönelik  mütevazı bir adım atma amacını taşımaktadır.

Misyonu: Ulusal ve uluslararası ölçekte  su yönetimi konusunda farklı  disiplinleri biraraya getiren  bir anlayış ile bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak  ve suyun bölgemizde ve dünyada bir barış ve işbirliği aracı olarak kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel Su Politikaları ,su  yönetimi ve su güvenliği  ile su,enerji gıda ve çevre bağlantısı konusunda  bilimsel  yenilikçi, katılımcı, yönlendirici çalışmalar yapmak ,bu alanda  uluslararası bir bilgi  ve eğitim merkezi olmaktır.

SPD  NE YAPACAK ?

Güncel değerlendirmeleri kapsayan makaleler yayınlamak,
Belirlenen konularda öngörüler yapmak ve araştırma raporları hazırlamak,
Yuvarlak masa toplantıları yapmak ve sonuçları özet raporlar olarak yayınlamak,
Uluslararası ve ulusal konferans ve seminerler düzenlemek
Bilimsel çalışma yapan akademi ve merkezlerle uluslararası ilişkiler geliştirmek,bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.
Ülkemizdeki konuyla ilgili üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek.
Webiner Programı ile ilgili uzmanlar,akademisyenler,politikacılar,bürokratlar  arasında ulusal ve  uluslararası işbirliği ve görüş alışverişinin yapılacağı canlı seminerler düzenlemek.

SPD  “Su Yönetimi ve Diplomasi “ alanında bilimsel elektronik bir dergi çıkartmayı planlamış ve bunu başarmıştır.

SPD’nin nihai amacı “Su Kaynakları Yönetimi ve Hidropolitik” konusunda farklı disiplinleri biraraya getiren , vizyoner uluslararası  bir eğitim ve uygulama programını oluşturmaktır.Program öncelikle 21. yüzyılın değişen paradigmaları temelinde  su sorunları ve  su yönetimi,su diplomasisi  konusuna odaklanacaktır.

SPD ÜYELERİ KİMLER OLACAK:

Su kaynakları yönetiminin gerektirdiği çok çeşitli meslek disiplinlerinden konusunda uzman ve üretken üniversite öğretim üyeleri,öğretim görevlileri, büyükelçiler,  kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, uzmanlar ve Dernek  Yönetimi’nin uygun gördüğü kişiler  dernek üyesi olacaktır. Bu üyelerin  görüş ve önerileri yazılı ve sözlü olarak Dernek ve Hidropolitik Akademi web sayfasında yayınlanacaktır.

SPD  üyeleri  dernek  danışma kurulunun salt çoğunluğunun önerisi veya olumlu referansı ile  uygun adaylar arasından  Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

KURUMSAL GELİŞME

SPD’nin  Kurumsal Gelişmesi ;

Kurumsal işbirliği ve bireysel üyelik  bazında gelişme
Kurumsal işbirliğinin ve Üyelerin Akademinin gelişmesine katkısını arttıracak bir çalışma programı
Üyeler arasında hızlı haberleşme ağı
Endüstri, kurumsal yapı ve karar vericiler arasında ilişkiyi ve işbirliğini sağlamak
Akademik alanla ve ilgili kurumlarla ortak projeler
çerçevesinde gerçekleşecektir.

Su Politikaları Derneği  çeşitli Üniversitelerle ve Kuruluşlarla Bilimsel,Teknik çalışmalar  ve Proje üretimi alanlarında işbirliği protokolleri imzalamış olup bazı kurumlarla başlatılan projeler tamamlanmıştır.