Genel

logo açıklamaSu,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim düzensizlikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe uluslararası yüzey  ve yeraltısu kaynaklarının  önemi armaktadır Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) bugünkünden daha  ön plana  çıkartacaktır.Ülkemizin de bu konuda  daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır.

Özetle bölgesel ve küresel ölçekte    hidropolitik yaklaşımların(artan gıda,su ve enerji ilişkisi içinde)  öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.

20. yy. başından  bu yana su konusundaki  uyuşmazlıkları giderebilecek ve uzlaşma  ortamı yaratabilecek özelliklere sahip bir hukuk oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.Ancak bu çalışmalar ile bugüne değin anlaşmalar,teamül hukuku ve  genel hukuk ilkeleri bağlamında evrensel düzeyde tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte kesin hükümler içeren bir kurallar sistemi oluşturulamamıştır.

21. yüzyılın başında sınıraşan yüzeysel su sorunlarına bir de sınıraşan yeraltısuları eklenmiştir.BM’nin ilgili komisyonu bu konuda da çalışmaya başlamıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen  iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi  dünya çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır.

21. yüzyıl  Su, Enerji ve Gıda güvenliğinin  damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu üç güvenlik kavramı uluslararası su politikaları konusunda yapılması gereken çalışmaları arttırmıştır.

HİDROPOLİTİK AKADEMİNİN AMACI

Amacı: Hidropolitik Akademi öncelikle bir web sayfası üzerinden çeşitli disiplinlerden öğretim üyesi ve uzmanların görüş ve öneri üreterek bunları paylaşacakları bir ortam olarak düşünülmüştür.

HPA’nın Amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Bölgesel ve Küresel ölçekte su kaynakları ve su yönetimi ile ilgili organizasyonlarla diyalog ve işbirliği
  • Su yönetimi ve su kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak
  • Ulusal ve uluslararası su sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar
  • Sürdürülebilir su yönetimi
  • Karar vericiler,su kullanıcıları,akademik çevre,sivil toplum üyeleri arasında su kaynakları yönetimi ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog ve işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplumun bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmak

Su kaynaklarının ulusal  ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi,uluslararası ilişkiler,çevre,meteoroloji,iklim bilimi,deniz bilimleri,istatistik,gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.

Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak bir ekibin bir üretim ortamında  biraraya gelmesi ve  zaman zaman bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirmesi gerekir. Hidropolitik Akademi bu çok disiplinli bir üretim ortamının  oluşturulmasına yönelik  mütevazı bir adım atma amacını taşımaktadır.

Misyonu: Ulusal ve uluslararası su yönetimi konusunda çok disiplinli bir anlayış ile bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak  ve suyun bölgemizde ve dünyada bir barış ve işbirliği aracı olarak kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel Su Politikaları ve su  yönetimi konusunda bilim alanında yenilikçi, katılımcı, yönlendirici uluslararası bir bilgi  ve eğitim merkezi olmaktır.

HİDROPOLİTİK AKADEMİ NE YAPACAK:

1. Güncel  değerlendirmeleri kapsayan makaleler yayınlamak,

2. Belirlenen konularda raporlar hazırlamak,

3. Yuvarlak masa toplantıları yapmak ve sonuçları özet raporlar olarak  yayınlamak,

4. Konferans ve seminerler düzenlemek

5. Bilimsel çalışma yapan akademi ve merkezlerle uluslararası ilişkiler geliştirmek,bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.

6.Ülkemizdeki konuyla ilgili üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek.

7. HPA iki yıl içinde “Su Kaynakları Yönetimi ve Hidropolitik” alanında  bilimsel elektronik bir dergi çıkartmayı planlamaktadır.

8.Webiner Programı ile ilgili uzmanlar,akademisyenler,politikacılar,bürokratlar  arasında ulusal ve  uluslararası işbirliği ve görüş alışverişinin yapılacağı canlı seminerler düzenlemek.

HPA’nın nihai amacı “Su Kaynakları Yönetimi ve Hidropolitik” Konusunda çok disiplinli vizyoner uluslararası  bir eğitim ve uygulama programını oluşturmaktır.Program öncelikle 21. yüzyılın değişen paradigmaları temelinde  su sorunları ve  su yönetimi konusuna odaklanacaktır.

AKADEMİ ÜYELERİ KİMLER OLACAK:

Su kaynakları yönetiminin gerektirdiği çok çeşitli meslek disiplinlerinden konusunda uzman ve üretken üniversite öğretim üyeleri,öğretim görevlileri,büyükelçiler,kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri,uzmanlar ve Akademi Yönetimi’nin uygun gördüğü kişiler Akademi Üyesi olacaktır. Bu üyelerin  görüş ve önerileri yazılı ve sözlü olarak Akademi web sayfasında yayınlanacaktır.

Akademi üyelerinin seçimi , akademi danışma kurulunun salt çoğunluğunun önerisi veya olumlu referansı ile  uygun adaylar arasından Akademi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

KURUMSAL GELİŞME

Hidropolitik Akademi’nin Kurumsal Gelişmesi ;

  • Kurumsal işbirliği ve bireysel üyelik   bazında gelişme
  • Kurumsal işbirliğinin ve Üyelerin Akademinin gelişmesine katkısını arttıracak bir  çalışma programı
  • Üyeler arasında hızlı haberleşme ağı
  • Endüstri,kurumsal yapı ve karar vericiler arasında ilişkiyi ve işbirliğini sağlamak
  • Akademik alanla ve ilgili kurumlarla  ortak projeler

çerçevesinde gerçekleşecektir.