Hidropolitik

Hidropolitik Akademi

Hidropolitik Akademi

”Hidropolitik”: havzası birden fazla ülkenin sınırları içerisinde bulunan yer altı ve yerüstü, suni ya da doğal su kaynaklarının yarattığı siyasi ve hukuki sorunları teknik yönleri ile birlikte inceleyen ve bu sorunlara hukuksal çerçevede çözümler arayan disiplinlerarası yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

21. Yüzyılda Hidropolitik ilişkiler

Su,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim düzensizlikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe uluslararası yüzey ve yeraltısu kaynaklarının önemi armaktadır Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) bugünkünden daha ön plana çıkartacaktır.Ülkemizin de bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır. Özetle, bölgesel ve küresel ölçekte hidropolitik yaklaşımların öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.Bu önemin artışında eerji-su-gıda ilişkisinin ve bu krizlerin kesişmeye başlamasının da büyük bir rolü vardır. 20. yy. başından bu yana su konusundaki uyuşmazlıkları giderebilecek ve uzlaşma ortamı yaratabilecek özelliklere sahip bir hukuk oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.Ancak bu çalışmalar ile bugüne değin anlaşmalar,teamül hukuku ve genel hukuk ilkeleri bağlamında evrensel düzeyde tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte kesin hükümler içeren bir kurallar sistemi oluşturulamamıştır. 21. yüzyılın başında sınıraşan yüzeysel su sorunlarına bir de sınıraşan yeraltısuları eklenmiştir.BM’nin ilgili komisyonu bu konuda da çalışmaya başlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi dünya çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır. 21. yüzyıl Su, Enerji ve Gıda güvenliğinin damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu üç güvenlik kavramı uluslararası su politikaları konusunda yapılması gereken çalışmaları arttırmıştır.

HİDROPOLİTİK AKADEMİ

Akademinin Amacı: Kurulan Hidropolitik Akademi öncelikle bir web sayfası üzerinden çeşitli disiplinlerden öğretim üyesi ve uzmanların görüş ve öneri üreterek bunları paylaşacakları bir ortam olarak düşünülmüştür. Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi,uluslararası ilişkiler,çevre,meteoroloji,iklim bilimi,deniz bilimleri,istatistik,gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır. Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak bir ekibin bir üretim ortamında biraraya gelmesi ve zaman zaman bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirmesi gerekir. Hidropolitik Akademi bu çok disiplinli üretim ortamının oluşturulmasına yönelik mütevazı bir adım atma amacını taşımaktadır.

Akademinin Misyonu: Ulusal ve uluslararası su yönetimi konusunda çok disiplinli bir anlayış ile bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak ve suyun bölgemizde ve dünyada bir barış ve işbirliği aracı olarak kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

Akademinin Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel Su Politikaları ve su yönetimi konusunda bilim alanında yenilikçi, katılımcı, yönlendirici uluslararası bir bilgi merkezi olmaktır.

Akademi Ne Yapacak:

  1. Güncel değerlendirmeleri kapsayan makaleler yayınlamak,
  2. Belirlenen konularda raporlar hazırlamak,
  3. Yuvarlak masa toplantıları yapmak ve sonuçları özet raporlar olarak yayınlamak,
  4. Konferans ve seminerler düzenlemek
  5. Bilimsel çalışma yapan akademi ve merkezlerle uluslararası ilişkiler geliştirmek,bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.
  6. Ülkemizdeki konuyla ilgili üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek.

Akademi Üyeleri

Akademi Üyeleri ,Su kaynakları yönetiminin gerektirdiği çok çeşitli meslek disiplinlerinden konusunda uzman ve üretken üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, büyükelçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, uzmanlar arasından Akademi Yönetimi tarafından seçilir.