Taşkınlar, Seller, Mühendislik Hidrolojisi ve Meslekler

 

30 Temmuz 2017

Taşkınlar ve seller aslında Mühendislik Hidrolojisinin konusudur, su yapılarının tasarımı ve işletmesinde en öncelikli konudur. Su yapıları (hidrolik yapılar) menfez, köprü, şehir drenajı, kanalizasyon gibi küçük su yapıları ve baraj, hidroelektrik santral, sulama konuları gibi büyük su yapılarının tasarımı çalışmaları aşağıdaki ardışık üç aşamada tamamlanır.

 • Hidrolojik Tasarım
 • Hidrolik Tasarım
 • Yapısal Tasarım

Hidrolojik tasarım çalışmalarının sonuçları “Mühendislik Hidrolojisi Raporu” adı altında yayımlanır ve MGM dışında kamuda ve özel sektörde su projeleri firmalarında çalışan meteoroloji mühendisi hidrolojistler genellikle bu raporları hazırlamak için istihdam edilmektedir. Öte yandan hiçbir yağmur suyu projesinin, drenaj projesinin, kanalizasyon projesinin, menfezin, köprünün, proje yağış alanlarının debi ve hidrograflarının hesaplanması, yağış verileri olmadan yapılamaz ve çoğu kez bu projeler için sadece yağış verileri elde edilebilir. İşte MGM ve meteoroloji mühendisleri-meteorolojist (meteorolog) yağış veri ve analizleri için (hidrolik tasarım) devreye girer.

Mühendislik Hidrolojisinin en karmaşık bölümlerinden biri “Taşkınlar Hidrolojisi” dir. Bu çalışmalar ciddi bir eğitim ve deneyim gerektirir. 18.07.2017 tarihli fırtına ve oluşturduğu taşkın söz konusu olunca, MGM’nin (meteorolojistin) buradaki rolü, fırtına yağışının alansal ve zamansal dağılımı ile birlikte miktarını tahmin etmek ve ilgililere (hidrolojistlere) gerekli bilgiyi iletmektir. Bundan sonrası DSİ, SYGM ve yerel yönetimlerin (belediyeler, emniyet gibi) gibi su projelerinin tasarımı ve işletmesinden sorumlu kuruluşların bilgisi ve sorumluluğundadır. Bu çalışmalar hidrolojist, hidrolik mühendisi ve diğer teknik elemanlar tarafından yürütülmektedir.

Taşkın oluşturan bu tip fırtına yağışının tahmin ve izlenmesi mevcut elektronik ve modern tekniklerle artık oldukça kolaylaşmıştır. Ancak mühendislik açısından yağışın miktarı kadar zamansal ve alansal dağılımı çok önemlidir. Bu konuda MGM yeterli çalışmayı yapamamıştır ve mevcut teknik eleman kadrosu ile böyle bir çalışmayı yapması olası görülmemektedir. Hal böyle olunca sadece “kuvvetli yağış” ifadesi ile taşkın tahmini yapılamaz ve taşkın uyarıları tutarlı olamaz. Elbette insanlarımız bu tür uyarıları  çoğu kez tutarsız olduğunu bilerek önlem alamaz. Demek oluyor ki MGM taşkın uyarısı konusunda yeterli olamamaktadır ve şiddetli yağış dışındaki diğer uyarılar MGM dışında diğer sorumlu kuruluşlar (DSİ gibi) yapmalıdır. Son taşkında, belirli yerlere taşkın ulaşmadan birkaç dakika önce sel- taşkın geliyor diye tutarlı uyarı yapılsa taşkından zarar gören ulaşım araçları, ev içindeki eşya ve diğerleri insanlarımızın alacağı önlemlerle kurtarılabilinirdi. Kaldı ki taşkının gündüz saatlerinde oluşması can kaybını önlemiştir, 1998 yılında Filyos nehri taşkınında da aynı durum yaşanmıştır. Kaldıki taşkın tahmini ve erken uyarı sadece yağış tahmini ile yapılamaz, güvenli yağış miktarının akıma dönüşmesini ancak DSİ gibi kurumlar yapabilir, akıma dönüşen yağış akış yolu boyunca taşkın yapıp yapmayacağı hidrolojik ve hidrolik çalışmalarla belirlenir ancak bundan sonra tutarlı erken uyarı yapılır ve bu işlemler sık aralıklarla bilgisayarlar yardımı ile tekrarlanır, yani uyarılar tüm haberleşme araçları ile taşkınlardan etkilenecek bölgeye duyrulur.

Taşkın öngörü ve erken uyarı görevi yıllar önce MGM’ye verilmiştir, ancak deneme ve araştırma projeleri dışında bir ilerleme sağlanamamıştır. Aslında bu görev taşkınlar konusunda deneyimli DSI gibi kurumlar tarafından yürütülmelidir. MGM taşkınlar konusunda sadece meteorolojik destek (yağış miktarı, alansal dağılımı, zamansal dağılımı gibi) verebilir. Taşkın bölgesinde yaşayan vatandaş bu işin güvenli bir çalışma sonuçu oluşturulduğunu bilerek canını, malını v.d. sel alanına teslim etmez.

Sonuç olarak oda yönetimine bir gerçeği daha hatırlatmakta yarar vardır, taşkın analizinin mutlak kontrolü yapılamaz, insanlarımız da taşkınla yaşamayı öğrenmek zorundadır (Prof. Dr. Mehmetcik Bayazıt). 100 yıl yinelemeli yağış ve alt yapı projelerinin yapılması ifadesi doğru değildir, bunlar emniyet, ekonomi gibi mühendislik analiz ve tasarımları ile (hidrolik mühendisleri) belirlenir.

Bu taşkından gereken dersler çıkarılmalıdır.

Son yüzyıl içerisinde ülkemizde pek çok taşkın vuku bulmuştur, bu taşkınlar çok büyük can ve mal kayıplarına neden olmuşlardır. Örneğin 1957 ve 1963 yılı taşkınları, 18-20 Haziran 1990 tarihli Doğu Karadeniz taşkınları, 19-21 Mayıs 1998 tarihli Batı Karadeniz taşkınları, ülke genelinde vuku bulmuş taşkınlar, Temmuz-Ağustos 2002 tarihli taşkınlar, 4 Kasım 1995 tarihli İzmir taşkını, Mart 1980 tarihli Seyhan ve Ceyhan nehirleri taşkınları, bunlar ve daha pek çok taşkın ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinde vuku bulmuştur  ve çok sık yinelenen bu taşkınlar can ve mal kaybına neden olmuştur. Yanlış yerleşim yanında alt yapı eksiklikleri ve yetersizlikleri, taşkın kontrol ve koruma, taşkın öngörü ve erken uyarı sistemlerinin olmaması da can ve mal kayıplarını daha da arttırmıştır. Bu acı gerçek yanında bunlardan alınacak ve hidrolojik ve hidrolik tasarım çalışmalarında yararlanılacak çok önemli dersler vardır. Ancak Temmuz 2017 taşkın dahil bu taşkınların yeterli ve güvenilir bir meteorolojik ve hidrolojik analizi yapılamamıştır.

MGM’nin bağlı olduğu Tarım Bakanlığı’ndan ayrılarak Başbakanlık ve diğer bakanlıklara bağlanması ile yönetici olarak meteoroloji eğitimli ve deneyimli elemanların atanmaya başlamış ve döner sermaye birimi oluşturulduktan sonra da kısır bir kurum olmaktan çıkmış ve su projeleri ile ilgili mühendislik konularında da görevler üstlenmiştir. Ülke yararına olan bu gelişmeler Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu zamanında zirveye ulaşmıştır. MGM’nin son yıllardaki üst yönetiminde meteoroloji mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, üniversite öğretim üyesi gibi ünvanlı kişiler de görevlendirilmiştir.

Taşkına neden olan yağışlı havanın bıraktığı yağış miktarı kadar, başka şeylerin sorgulanması gerekir.

Taşkın oluşturan yağış miktarı kadar alansal ve zamansal dağlımı da bilinmelidir, bu ancak yağış gözlemlerinden ve mühendislik analiz teknikleri ile belirlenebilir. MGM’de bu tür analizler yeterli düzeyde yapılamamaktadır.

Taşkın tahmin ve erken uyarı sisteminde meteorolojist, hidrolojist ve hidrolik mühendisi bir koordinasyon içinde görev yapmalıdır. Taşkın tehlikesi öngörülen yerlerde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, emniyet güçleri, iletişim kurumlarından ve diğer ilgililerden yardımı he zaman ihtiyaç alabilir.

MGM bu olayı günler öncesinden tahmin etmiş, 17.07.2017 günü saat 14:49’dan itibaren oluşabilecek taşkın, sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı hem vatandaşlarımızı hem yetkilileri uyarmıştır. MGM görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Bu açıklamanın taşkın öngörü ve erken uyarı tekniği açısından hiçbir önemi yoktur. Fırtınanın gerçek yağış miktarı, alan ve zaman dağılımı bilgileri verilmemiştir, yağış alanının toplanma zamanı (time of concentration) kavramı hiçbir şekilde ifade edilmemiştir.

Taşkın öngörü ve erken uyarı sistemin önce fırtına yağışı tahmin edilir ardından bu yağışın alansal ve zamansal dağılımları meteoroloji mühendisi-meteorolojist (meteorolog) tarafından analiz edilir (uydu, radar, otomatik yağış gözlem istasyonu, yağış DAD analizleri ve frekans analizleri, yağış öngörüsü matematiksel modeller). Bu fırtına yağışı yeryüzüne ulaştıktan sonra taşkının geri kalanı aşamaları hidroloji mühendisi-hidrolojist (hidrolog) tarafından yürütülür. Örneğin pik debi ve hidrografı hesabı, akış-yağış bağıntıları (birim hidrograf, sistem mühendisliği teknikleri, matematiksel modeller, taşkın öteleme gibi).

Uyarılar yeterli ve güvenilir olmadığı ve erken zamanda yapılamadığından etkili olamamıştır.Bunun yanısıra ;

 • Yerleşim yerleri Meteoroloji Bilimlerinden uzak yapılaşmaktadır.
 • Var olan hiçbir alt ve üst yapı en az 100 yıl 24 saatlik yağış göre değildir. Alt ve üst yapı projeleri MGM ve meslek odasından (meteoroloji mühendisleri odası) onay almalıdır.
 • Ölçümsüz betonlaşma ve yeşil alanların daraltılması yağışın tümü akışa geçmekte ve ani taşkın ve zelzele zemin hazırlamaktadır.
 • MGM yeni yatırımlar ve atılımlar yaparken yerel yönetimler yetersiz kalmaktadır.
 • Kurumlar arası senkronizasyon şarttır. Yağış değerleri ve hava durumu bilgilerinde çelişme yaşanmıştır. Meteoroloji bilim dalının temsilleri meteoroloji mühendisleridir. Meteoroloji biliminin alt uzmanlı disiplini olarak kabul görmüş “Şehircilik Meteorolojisi” uzmanlık disiplini sunduğu hizmetlerden hiçbir yerel yönetim yararlanma yoluna gitmemiştir. Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak tüm mesleki birikimimizi tüm paydaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

– Bu paragrafta yazılan konular hidrolojistin, hidrolik mühendislerinin ve inşaat mühendislerinin (yapı) konularıdır. Meteoroloji mühendislerinin ana konusu atmosfer bilimleri olduğu gözden uzak tutulmamalıdır, örneğin yağış analizleri, frekans analizleri, fırtına maksimizasyonu önemli meteoroloji mühendislik hizmetlerindendir.

Taşkın tahmini ve erken uyarı meteorolojist (input-girdi) ve hidrolojistlerin (output-çıktı) birbirini tamamlayan çalışmaları ile başarıya ulaşabilmektedir. Çıktılar hidrolik tasarım için girdileri oluşturur.

NOT:

 • Alt ve üst yapıların tasarımında yaralanılacak yinelemeli pik debiye su kaynakları mühendisi-hidrolik mühendis, ekonomik analizler ve hidrolik analizler yapıldıktan sonra karar verir; meteoroloji mühendisi-meteorolojistin bu karar verme bilgi ve yetkisi olamaz. “Şehircilik Meteorolojisi uzmanlık disiplini” diye bir dala taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmalarında yeri yoktur.
 • Lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ulusal hidroloji eğitim programlarına açilen ihtiyaç vardır, araştırma birimine olan ihtiyaç da çok belirginleşmiştir.
 • MGM meteoroloji mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluk yönünden önünü açmalıdır.
 •  İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, MGM ve diğer kamu kuruluşlarının teknik eleman ihtiyaçlarını dikkate alarak ders programlarını yeniden tasarlamalıdır.
 •  Ülkemizde hidroloji eğitimi lisans ve/veya lisansüstü düzeyde başlatılmalıdır.
 •   Hidrolojik araştırmalar birimi oluşturulmalıdır (Hidroloji Enstitüsü).
 • Hidrometrik ölçüm ve analizler DSİ dışında, örneğin yeni oluşturulacak Hidroloji Enstitüsü’ne verilmelidir.

 


 • gplus
 • pinterest

Yazar

Harun Yaşar Kutoğlu

HARUN YAŞA KUTOĞLU ÖZGEÇMİŞİ

Personelin Adı : H. Yaşar KUTOĞLU
Mesleği : Meteoroloji Yüksek Müh. ve Mühendis-Hidrolojist (M.Sc.,DIC)
Doğum Tarihi : 1937
Uyruğu : TC
Mesleki Kuruluşlara Üyelik : Meteoroloji Müh. Odası, İTÜ Mezunlar Derneği, 2.Ormancılık ve Su Şurası Üyesi
E posta : : hykutoglu@gmail.com
Tel : 0533 332 33 04

Anahtar Nitelikleri:
Kamu ve Özel Kuruluşlarda Su Kaynaklarının Yönetimi ile ilgili büyük ve küçük hidrolik yapıların projelendirilmesi ve işletilmesinde gerekli Mühendislik hidrolojisi uygulamalarını yapmış ve bu konularda üniversite, Yüksek okul ve DSİ gibi kurumlarda eğitici dersler ve seminerler vermiştir.
Eğitim:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Meteoroloji Bölümü, Yüksek Lisans, 1961 Mezunu
Londra Üniversitesi, Imperial College, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Hidrolojisi, Yüksek Lisans, 1968 Mezunu
Mesleki Deneyim :
2016 - 2017

2010 - 2016
Hidrolojik Tasarım Ders Programı ( İTÜ Met. Müh. Bl. ) hazırlanması. 2. Ormancılık ve Su Şurası'nın 5-7 Mayııs 2017 günleri Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantısına hazırlık çalışmalarına katılma ve yazılı- sözlü görüş bildirme, Şura Toplantısına katılma. Sürekli olmayan Kontrol ve Danışmanlık hizmetleri.

ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş.
Meteoroloji ve Hidroloji Mühendisi
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı’na Karşı; Malatya ili İçme Suyu ve Sulamaları Master Plan Danışmanlık Hizmetleri işinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne Karşı; Akarçay Havzası Master Plan Çalışmaları İşinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı
DSİ Genel Müdürlüğü’ne Karşı; Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetim Master Planı Raporu Hazırlanması İşinde Hidrolojik tasarım Mühendisi

2003 - 2010 EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.(ANKARA)
Danışman – Koordinatör
Sanayide Ölçü,Kontrol ve Kumanda Sistemleri

2002 - 2010 ÖZEL DANIŞMANLIK VE ETÜDLER:
Mavi Mühendislik (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 30 sıra No’lu Rapor),
Tempo Mühendislik(Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 27 sıra No’lu Rapor)
Su Vakfı, (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 8 sıra No’lu Rapor)
Su-İş Proje (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 28 sıra No’lu Rapor)
ESPM (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 24 sıra No’lu Rapor)
SU – YAPI (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 21 ve 25 sıra No’lu Rapor)
Adliye (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 22 sıra No’lu Rapor),
İTÜ Meteoroloji Müh. Bl. Çağrılı Tebliğ (23 sıra No’lu Rapor),
DAPTA (Makale ve Raporlar başlığı altında sıralanan 11 sıra No’lu Rapor)

1999 - 2002 SU – YAPI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. (ANKARA)
- Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi kapsamındaki Master Plan Revizyonu’nun mühendislik hidrolojisi çalışmalarını ve Harşit Çayı kolları üzerindeki Elmalı ve Taşoba Baraj ve HES, Düzce – Aksu HES ve Kızılırmak Nehri – Damlacık HES Mühendislik Hidrolojisi çalışmalarını yürütmüştür.
- Filyos Çaycuma Ovası Sulaması (9200 ha) planlama çalışmaları
- HOSAR Projesi fizibilite çalışmaları, Eskişehir Belediyesi için İçmesuyu Kanalizasyon Projelendirme Kredi Aplikasyon Raporu hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı İş Geliştirme ve İhalelere Teklif hazırlanması, çevre projelerinin izlenmesi (Mogan-Eymir Gölleri, Sulak Alanlar vb.) işlerini yapmıştır.
1996 - 1999 EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. (ANKARA)
Şirket Müdürü
Sanayide ölçü, kontrol ve otomasyon sistemleri konusundaki çalışmalara katılmıştır.
1994 - 1996 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
“Engineering Hydrology” dersi öğretim görevlisi ve ASKİ Göller Projesi(Mogan-Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı) Genel Koordinatörü, üçüncü sınıf İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine “Engineering Hydrology” dersini vermiştir. 1996 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.


1993 - 1994

ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ek Görevli Öğretim Üyesi ve Araştırma Mühendisi
“Engineering Hydrology” dersi Öğretim Görevlisi ve ASKİ Göller Projesi (Mogan-Eymir Gölleri) Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
1991 - 1993 DAPTA – SU-YAPI – TEMELSU – EUROCONSULT (NEDECO) İŞ ORTAKLIĞI
Meteoroloji ve Hidroloji Uzmanı
Sulama Projeleri master planının hazırlanması, sulama tesislerinin rehabilitasyon projeleri için su temini, taşkın hidrolojisi, taşkın ötelemesi vb. Hidrolojik Dizayn çalışmalarını yürütmüştür.
- Ağrı Yazıcı Ovası sulaması planlama çalışmaları (36300 ha)
- Adana Kozan Ovası sulaması planlama çalışmaları (yak. 20000 ha)
- Büyük Menderes Ovası sulaması planlama çalışmaları (yak. 50000 ha)
1972 - 1991 EİE İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
Uzman, Fen Heyeti Müdürü, Hidrolik Etütler Daire Başkan Yardımcısı, APK Daire Başkanı (Daire Başkanlığı Görevinden 1991 yılında kendi isteği ile emekli)
Hidroelektrik enerji amaçlı baraj ve HES’lerin yapılabilirlik çalışmaları kapsamındaki mühendislik hidrolojisi raporları (Baraj ve HES Raporları: Ilısu, Berke, Bayramhacılı, Yamula, Deriner, Yusufeli, Arkun, Altınkaya, Kayraktepe, Kargı, Gürsöğüt, Gördes, Ermenek, Deriner gibi) hazırlamıştır. Ayrıca hidrometrik ölçümler, kar etütleri, veri analizi çalışmalarına katılmış ve DSİ, TEK ve bazı özel kuruluşların projeleri için, mühendislik hidrolojisi raporlarını İdare adına hazırlamıştır (EK-1).
1982 - 1988 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ek Görevli Öğretim Üyesi
“Engineering Hydrology” dersini 3.sınıf öğrencilerine vermiştir.
1975 - 1976 ERKEK YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU
Ek Görevli Öğretim Üyesi
“Uygulamalı Hidrolik” ve “Genel Hidroloji” derslerini 3. sınıf öğrencilerine vermiştir.
1970 - 1973 ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ek Görevli Öğretim Üyesi
“Hydrometeorology”, Hydrometry” ve “Hydrologic Models” derslerini İnşaat 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve master öğrencilerine vermiştir.

1969 - 1972 DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
Hidroloji Şefi
Hidrometrik ve hidrometeorolojik istasyon ağının organizasyonu ve işletilmesi, gözlemlerin analizi, hidrolik yapıların hidrolojik dizayn çalışmaları, bir haftalık Mühendislik Hidrololojisi semineri düzenlenmesi ve eğitiminin verilmesi.
1968 - 1969 DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)
Hidroloji Şefi
Hidrometrik ve hidrometeorolojik istasyon ağının organizasyonu ve işletilmesi, gözlemlerin analizi, hidrolik yapıların hidrolojik dizayn çalışmaları, bir haftalık Mühendislik Hidrololojisi semineri düzenlenmesi ve eğitiminin verilmesi.
1967 – 1968 IMPERIAL COLLEGE, THE UNIVERSITY OF LONDON
“Post-graduate course in Engineering Hydrology, Civil Engineering Department” programına DSİ adına katılma.
1964 – 1967 DSİ İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ANKARA)
Başmühendis
Mevcut Barajların Rezervuar işletmesi çalışmaları(Seyhan, Hirfanlı, Sarıyar, Kemer, Demirköprü gibi) ve mevsimlik hidrolojik tahminler, 6 aylık İngilizce lisan eğitimi kursuna katılma.
1962 - 1964 Askerlik hizmeti, Yedek Subay, Bitlis
1961 – 1962 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
Meteoroloji Yüksek Mühendisi
Sinoptik Analizler, dinamik meteoroloji uygulamaları, meslek içi eğitim kursunda öğretmen.
1961 – 2017 Yurt içi ve yurt dışında hidroloji ile ilgili toplantı, seminer ve sempozyumlara katılma, bazılarında tebliğ sunulmuştur. Yurt dışında su projelerinin mühendislik hidrolojisi çalışmaları yapılmış ve hidrolojik tasarım raporları hazırlanmıştır.


Makale ve Raporlar
Ulusal Dergilerdeki Yayınlar ve Proje Raporları
1. Mevsimlik Akım İstidlali, İMO III Teknik Kongre, 1966 (Makale)
2. Elektronik Komputerlerin Hidrolik ve Hidrolojik Problemlere Uygulanması, TÜBİTAK Proje: MAG-G Hidrolik Yaz Okulu, 1970 (Makale)
3. Rezervuar Dizaynında Probabilistik Metot, İMO V. Teknik Kongre, 1970 (Makale)
4. Hidrometrik ve Hidrometeorolojik Ölçü Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Hidro-Meteoroloji Dergisi, Yıl VIII-5, Sayı 59 Kasım-Aralık 1972 (Makale)
5. History and Development of Hydrology in Turkey, Unesco End of Decade Conference, Paris, 1973 (Makale)
6. Ilısu Projesi Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları, Hidro-Meteoroloji Dergisi, Sayı 69-70, Temmuz-Ekim 1974 (Makale)
7. Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Meteorolojik Uygulamalar, EİE Bülteni, Sayı 59, Ağustos 1975 (Makale)
8. Suni Yağmur Çalışmalarında Son Gelişmeler, EİE Bülteni Sayı 55, Aralık 1975 (Makale)
9. Kar Erimesi Akımı, EİE Bülteni, Sayı 66, Ekim 1976 (Makale)
10. Hydrological Measurements, Seminar on Agrohydrology, Ankara, 1989 (Kurs)
11.Taşkın ve Drenaj Hidrolojisi, Ağrı-Yazıcı Projesi, Dapta, Ankara, 1992 (Mühendislik Hidrolojisi Raporu)
12.Mogan ve Eymir Göllerinin Su Kaynakları, Mogan ve Eymir Gölleri I. Çevre Kurultayı, Ankara, 1995 (Makale)
13.Gölbaşı Mogan-Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı Projesi, Kesin Rapor, Cilt I, II. ODTÜ, 1995
14.Çeşitli Teknik konulardaki diğer yazılar, 15 adet (Makale)
15.Rainfall Climatology of Turkey, 1995 (Rapor)
16.Büyük Baraj ve HES’lerin Mühendislik Hidrolojisi Raporları EİE, 1972-1991 yılları arası (40 Adet Rapor)
17.Su-Yapı, Temelsu, Dapta, Akar-Su, En-Su, ESPM, Su İş Proje, Mavi Mühendislik, Tempo firmalarına “Mühendislik Hidrolojisi” raporları hazırlanması ,1991-2010 yılları arası
18.Taşkın Koruma Projesi Planlama Çalışmaları, 2001, 1. Türkiye Su Kongresi, İstanbul (Makale)
19.Su Yüzü Profili Hesabına örnek Uygulama, 2001, 1. Türkiye Su Kongresi, İstanbul (Makale)
20.Türkiye’nin Taşkın Gerçeği, Ankara, Eylül 2002 (Makale) (Yayınlanmadı)
21.Flood Review Report, Macceratane Weir, Mozambique, Ankara, December 2002 (Su Yapı)
22.20-21 Mayıs 1998, Sel Felaketinin Filyos Çayı Havzasındaki ve Yenice İlçesindeki Etkileri Raporu, Ankara, Şubat 2003 (Adliye)
23.Türkiye’de Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Mart 2003,İTÜ İstanbul (Makale)
24.Zonguldak İçme Suyu Temini Tatbikat Projeleri Yapımı, Revize Mühendislik Hidrolojisi Raporu, Ocak 2006 (ESPM)
25.Design of Wadi Dayqah Dam and Water Supply to Muscat, Hydrological Studies Report, May 2005 (Su Yapı)
26.Taşkın Hesaplama ve Planlama Taşkınlar Hidrolojisi ve Örnek Uygulama, Su Vakfı, İstanbul, Mayıs 2006
27.Hydrological Report Review for Wadi Abu Shaybah and Wadi Rumman Dams Projects, March 2007 (TEMPO)
28.Doğanpınar ve Pelitalan Göletlerinin Mühendislik Hidrolojisi Raporları, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Nisan 2007 (SU İŞ Proje)
29.Hydrological Calculation, Social and Environmental Impacts, Second Int., Advanced Course On Renewable Energies, Su Vakfı, İstanbul, Mayıs 2007
30Elazığ İçmesuyu (DSİ IX. Bölge Müd.), Yozgat İçmesuyu (DSİ 12. Bölge Müd.), Sarsap Regülatörü (DSİ 20. Bölge Müd.), Misis II. Merhale (DSİ 6. Bölge Müd.) projeleri için Mühendislik Hidrolojisi çalışmaları ve raporları, 2008 ve 2009 (Mavi Mühendislik)
31. 7 İlin İçmesuyu amaçlı Entegre Master Plan Çalışmaları Mühendislik Hidrolojisi Raporları, 2011 (ÜÇER-ALTER)
32. Akarçay Havzası Master Plan Çalışması Nihai Master Plan Mühendislik Hidrolojisi raporları, Ekim 2013 (ÜÇER)
33. Capacity Improvement and flood control in the TR-CBC Region between
Turkey Nd Bugaria Jacob ( UK) and Suİş, 2007.

Kitaplar
• Hydrometeorology, ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, 1973
• Uygulamalı Hidrolik ve Hidroloji, MEB, İstanbul, 1980
• EİE 14 yıl, EİE, Ankara 1982
• EİE Proje Broşürleri (İngilizce-Türkçe), Ankara, 1985
• EİE Çalışmaları, EİE, Ankara 1990

Yabancı Diller : Konuşma Okuma Yazma
Akıcı İyi Orta Akıcı İyi Orta Akıcı İyi Orta
İngilizce X X X
Fransızca X X X


H. Yaşar KUTOĞLU İŞ VE BENZER İŞ DENEYİMİ ÖZET TABLOSU
PROJE ADI İDARE ÇALIŞMA ARALIĞI
(YIL) SÜRE
Meteoroloji Yüksek Mühendisi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 1961
Mart 1962 8 Ay
Başmühendis DSİ Nisan 1964
Temmuz 1967 39 Ay
Meteoroloji mühendisi IMPERIAL COLLEGE, THE UNIVERSITY OF LONDON Ağustos 1967
Eylül 1968 12 Ay
Hidroloji Şefi DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 1968
Temmuz 1969 9 Ay
Hidroloji Şefi DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos1969
Ekim 1972 36 Ay
Uzman, Fen Heyeti Müdürü, Hidrolik Etütler Daire Başkan Yardımcısı (40 adet Baraj ve HES’in Mühendislik Hidrolojisi Raporları), APK Daire Başkanı EİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 1972
Şubat 1991 225 Ay
Ağrı Yazıcı Ovası Sulaması Mühendislik Hidrolojisi Raporu, Adana Kozan Ovası planlama çalışmaları, Büyük Menderes Ovası Sulaması DAPTA-SUYAPI-TEMELSU-EUROCONSULT İŞ ORTAKLIĞI Mart 1991
Mayıs1993 25 AyÖğretim Üyesi Görevlisi ODTÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ekim1970-Mayıs1973 (6 Ay)
Ekim1982-Haz.1988 (36 Ay)
Haziran1993-Eylül1996 (36 Ay) 78 Ay


Şirket Müdürü, Danışman EPA ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. Ekim1996-Şubat1999
Temmuz2003-mart2010 84 Ay
Filyos çayı Taşkın Koruma Projesi Master Plan Çalışması, Harşit Çayı kolu üzerindeki Elmalı ve Taşoba Baraj ve HES, Düzce-Aksu HES, Kızılırmak-Damlacık HES, HOSAR Projesi Fizibilite çalışmaları SU-YAPI MÜH. MÜŞ. A.Ş. Mart1999 – Aralık2002 45 ay
Doğanpınar ve Pelitalan Göletlerinin Mühendislik Hidrolojisi Raporları SU/İŞ PROJE Ekim 2006-Kasım2007 12 Ay
Elazığ İçmesuyu, Yozgat İçmesuyu, Sarsap Regülatörü, Misis 2. Merhale projeleri için Mühendislik Hidrolojisi Raporları MAVİ MÜHENDİSLİK Mart2008- aralık2009 21 Ay
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığına Karşı; Malatya ili içmesuyu ve sulamaları Master Plan danışmanlık Hizmetleri işind mühendislik Hidrolojisi Uzmanı ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. Eylül 2011
Mayıs 2012 8 Ay
DSİ Genel Müdürlüğü’ne Karşı; Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetim Master Planı Raporu Hazırlanması İşinde Hidrolojik tasarım Mühendisi
ÜÇER – ALTER İş Ortaklığı Nisan2010-Ağustos2011 16 Ay
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne Karşı; Akarçay Havzası Master Plan Çalışmaları İşinde Mühendislik Hidrolojisi uzmanı
ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş. Eylül 2011 - 2014 36 Ay
TOPLAM 53 Yıl

Leave a comment