SU KAYNAKLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM ‘TALEP YÖNETİMİ’

Prof.Dr Selmin Burak

İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
İstanbul
ÖZET
Su yönetimi özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu Akdeniz Havzasında sürdürülebilir
kalkınmanın öncelikli konularından birisini oluşturmaktadır. Giderek artan su talebini
karşılayabilmek için sürekli olarak su kaynakları geliştirilmiş ve bu süreç hemen hemen tüm
havza ülkelerinde doygunluk noktasına ulaşmıştır. Kaynaklar azaldıkça alışılagelmiş arza
yönelik uygulamalarda sosyal, ekonomik ve çevresel kısıtlarla karşılaşılmaya başlanmış
olduğundan su kullanımı sürecinde talep yönetimi yaklaşımının önemli ölçüde kaynak
tasarrufu sağlayacağı gözlenmektedir. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler Çevre
Programı/Akdeniz Eylem Programı/Bölgesel Aktivite Merkezi Mavi Plan ile Çevre ve Orman
Bakanlığı eşgüdümüyle Türkiye’de su kaynakları yönetiminin son on yıllık döneme ilişkin
durumu sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle incelenmiş ve talep yönetiminin bu süreçteki
önemi irdelenmiştir.
GİRİŞ
Türkiye’de su kaynaklarının geliştirilmesinde talep yönetiminin sürdürülebilir kalkınma
göstergeleriyle son on yıllık döneme ilişkin eğiliminin incelendiği bu çalışmada ilgili ve
bağlantılı kurum ve kuruluşlarla Çevre ve Orman Bakanlığının eşgüdümünde işbirliği yapılmış,
ham veriler gösterge oluşturacak şekilde işlenerek yoruma gidilmiştir. Devlet İstatistik
Enstitüsünün Birleşmiş Milletler Çevre Programı/Akdeniz Eylem Programı/Bölgesel Aktivite
Merkezi Mavi Plan (UNEP/MAP/Blue Plan) ile yürüttüğü MEDSTAT Projesinin sonuçları da
önemli bir girdi oluşturmuştur.
Türkiye’nin çevre politikasında temel hedef çevrenin korunmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma
doğrultusunda belirlenen bu hedefin temel amacı çevrenin kirlilikten korunması ve doğal
kaynakların israfının engellenmesi olarak açıklanabilir. Özünde bu politika insan sağlığının
korunarak doğal kaynakların akılcı kullanımını gerekli kılmaktadır. Kalkınma sürecinde, su
kaynaklarının giderek artan nüfusu ve talebi karşılayabilmesi için sürdürülebilir yaklaşım
anlayışıyla yönetilmesi zorunludur.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Su Kaynakları nda Sürdürülebilir Yaklaşım Talep Yönetimi


  • gplus
  • pinterest

Author

Leave a comment