OSMANLI FERMANLARINDA KURAKLIK 

 

Hazırlayan Dr. Nüvit Soylu

SPD Hidropolitik Akademi Merkezi

 

Osmanlı kadıları, dahiliye nezareti   kurak dönemlerde ortaya çıkan durumu ve önerilerini Saray’a bildirmekte idi. Saray da bazı durumlarda  bu bilgileri dikkate alarak kuraklığın sonuçlarını hafifletmek ve karmaşayı önlemek için Fermanlar yayınlardı

Aşağıda bu belgelerden bazıları verilmiştir.

Niğbolu kadısı tarafından gönderilen ve bölgede çekilen kıtlığı bildiren rapor.  Samimi kullarının arzıdır, Yaşanmakta olan aşırı kuraklık nedeniyle ekinler kavrulup kıtlık ve pahalılık son safhaya ulaşmıştır.  Un ve buğday yokluğundan bütün fırınlar kapanmıştır.  Ahali günlük yiyeceklerini elde edebilmek için ellerinde torbalar dilenciler gibi çevreyi dolaşmaktadır.  Sıkıntı içindeki halk, eflak tarafında Tuna Nehri kıyısında bulunan İzlaz adlı bölgede üç gemiye dört yüz yirmi sekiz buçuk İbrail kilesi buğday yüklendiğini haber almışlar ve bir gece gizlice baskın yaparak gemilerdeki zahireyi tartarak el koymuşlardır.  Halka müdahale etmek ve gemileri kurtarmaya çalışmak büyük kargaşalara yol açacaktır.  Bilginize arzederiz.  İmza: Niğbolu Kadısı Seyyid İdris, Niğbolu Mütesellimi Hacı Mehmed ve diğerleri 1859


 

Kuraklık münasabetiyle Bosna’da istenilen ürün alınamamıştır.  Hersek’te ise elde edilen tohumu bile karşılayacak kadar değildir.  Sıkıntı içindeki halk göç etmektedir.  Yeni ürün elde edilinceye kadar bir milyon okka zahireye ihtiyaç duyulmaktadır.  Her iki okkası ellişer paraya almak ve bedeli sonbaharda ödemek üzere Mostarlı Tüccar Ofliş tarafından ithal edilecek olan zahirenin Gayla ve Çarine gümrüklerinde bir sefere mahsus olmak üzere vergiden muaf tutulması hususunda Padişah emri. 7 ŞUBAT 1866


 

Ankara, Kayseri Ve Yozgat’ta görülen kuraklık sebebiyle buğday ziraatı geçen senelere göre yarı yarıya azaldığından buğday üretiminde önemli düşüş olması beklenmektedir.  Bir süre sonra yağmur yağmadığı takdirde ekmek fiyatının  da artacağı muhakkaktır.  Buğday üretiminin düşmesinden dolayı bir tedbir olmak üzere vilayet haricinde buğday çıkarılmasının yasaklanması hususunda dahiliye nezareti’nden  vilayetlere yazılan tahrirat.  20 MART 1887

————————————————————————————————————————————————

Birkaç aydan beri yağmur yağmadığından ekinleri ekinleri ve otlarının yok olduğuna, halkın yardıma muhtaç hale geldiğine dair Tanus Kazası (Şarkışla) ahalisi adına Eyüp ve arkadaşlarının Bab – ı Ali’ye gönderdikleri telgrafta belirtilen hususların araştırılması hususunda Dahiliye Nezareti’nden Sivas Valiliği’ne gönderilen tahrirat.  3 TEMMUZ 1887

————————————————————————————————————————————————

Kıtlıktan dolayı Konya, Ankara ve Hüdavendigar (Bursa) vilayetlerinden karesi (Balıkesir) tarafına göç etmek isteyenlere engel olunması konusunda Dahiliye Nezareti’nden Karesi Valiliği’ne yazılan tahrirat.  20 EYLÜL 1887

 

Kaynak:

Belgelerin Kaynağından, Hayatın Kaynağı SU T. C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü – DSİ Genel Müdürlüğü 2005 Ankara.

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dr.Nüvit Soylu

Dr. Nüvit SOYLU
Ziraat Yük Müh.
DSİ Eski Daire Başkan Yardımcısı

1953 yılında doğan Nüvit SOYLU, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Ekonomi ve İşletmecilik Bölümünden mezun oldu.1981- 1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ziraat Fakültesi Tarımsal Ekonomi ve İşletmecilik Bölümünden Doktora derecesini aldı. 1981 yılında Tarımsal Krediler Hizmetiçi Eğitimi, 1986 yılında Tarımsal Yayım ve Mekanizasyon Eğitimi programlarını tamamladı.

1998 - 2002 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Dr. Nüvit SOYLU Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi / Denetleme Kurulu Üyesi, Tarım Ekonomisi Derneği Üyesi Tüketici Hakları Derneği Üyesi , Doğal kaynaklar – Çevre - Gıda komisyonları Üyesi olup aynı zamanda DPT Vll. - Vlll. ve IX. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Kırsal kalkınma, Tarımsal Politika ve Yapısal Düzenlemeler, Bölgesel Gelişme Yönlendirme ve Hazırlama Komisyon Başkanlığı, Üyelikleri yapmıştır.

1979-1982 yıllarında TC.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde Kontrolu Zirai Krediler Şube Müdürlüğünde Mühendis ve Genel Müdürlük Teknik Danışmanı olarak görev almıştır.
1982-1998 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışmış, Yeraltısuları ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcılığı, Etüd-Plan Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Dr. Nüvit SOYLU 1998 tarihinde DSİ’den emekli olmuştur.

Dr. Nüvit Soylu yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda teknik makale ve bildiriye imza atmıştır. Bunların yanısıra mesleki birçok teknik rapor hazırlayan ve yurtiçi/ dışı kaynaklı projeler üreten Dr. Nüvit SOYLU birçok Kongre, Konferans ve Panel’e konuşmacı ve yönetici olarak katılmıştır.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Dr. Nüvit SOYLU, halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi Nem Tarım-Su Ltd.Şti.nin Şirket müdürlüğünü yürütmekte, Tartek AŞ. Yönetim Kurulu II.Başkanlığı, Tüs-Koop Bir Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Yük. Müh.
Sulama Politikaları Uzmanı

TC.Ziraat Bankası Zirai Krediler Şube Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
DSİ Genel Müdürlüğü Daire Bşk Yrd
Ziraat Müh Odası Yön. Kur. Üyesi
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Türkiye Sulama Koop. Mrk. Bir. Danış.
Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi ,Yönetim Kurulu Üyesi
Tarım Ekonomisi Derneği Üyesi
Hidropolitik Akademi Üyesi

Leave a comment