Olası İklim Değişikliğinin Nesi Küresel?

Doç Dr. Yücel Çağlar

 

*Ekolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel konuların ya da sorunların hem nedenlerini hem de olası
sonuçlarını genelleştirmek, kimileyin yerelleştirmek, özellikle de sınıfsal temellerinden soyutlamak
1980’den sonra giderek yaygınlaştı, yaygınlaştırıldı. “Küreselleşme”, bu amaçla kullanılan kavramların
başında geliyor. Öylesine yaygınlaştı, yaygınlaştırıldı ki, sözgelimi emperyalizm, ülkelerarası
ekonomik ilişkilerin tartışıldığı durumlarda bile, artık hemen hemen hiçbir düzlemde sözü edilmez
oldu. Öte yandan aynı süreçte örneğin “yoksulluk”, “yoksunluk”, “dezavantajlı gruplar”, “sivil toplum”
vb “yeniyetme” (!) söylemler de yaygınlık kazandı. Bu kavramlar, yalnızca dilde, söylemde yaygınlık
kazanmadı kuşkusuz; bu söylemlerin içinin doldurulmasına yönelik stratejiler geliştirildi, plan ve
program vb belgeler de hazırlanır oldu. İlginçtir, toplumun akla gelmeyecek kesimleri de bilerek ya da

bilmeyerek bu sürece destek sağladı. Böylece, hemen hemen her alanda, içinden çıkılması son
derece zor “sağırlar söyleşisi” durumu, başka bir söyleyişle “kültürel kirlenme”, egemen oldu. Doğaldır
ki, bu durumdan en çok egemen sınıflar ile yandaşı siyasal iktidarlar, geveze ve işbilmez
ama uyanık “aydınlar” ile “akademisyenler” yararlandı, yararlanıyor. İklim değişiklikleri de böylesi
“kirlenmelerin” en çok yaşandığı sorun alanlarından birisidir.
Yavuz hırsızlıklar kolaylaştı…
Söylenenlerin gerektiği gibi anlaşılmasının önlenmesi, gözle görülebilir, elle tutulabilir somutluktaki
gerçekliklerin bile gözlerden kaçırılması vb amaçlar güdenlerin sıkça başvurdukları tutumlardan
birisi de, bilindiği gibi, “yavuz hırsızlık yapmaktır” yahut “usta hırsızın ev sahibini bastırmasıdır.
Egemen sınıflar, iklim değişiklikleri sorunsalında da “yavuz hırsızlık” yapıyor ve bunda da çok başarılı
oluyor. Bakınız söz konusu sorunsala nasıl yaklaşıyor:

makalenin tümü için tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (29)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment