SU Raporu

Su, insanoğlu için taşıdığı yaşamsal önemin ötesinde ülkelerin varlığı,
güvenlik çıkarları, ekonomik gelişimleri açısından da büyük bir
öneme sahip olan doğal bir kaynaktır. Hızlı nüfus artışı, kirlenme ve
yanlış kullanım baskısı altında kalan ve dünyadaki dağılımı yere ve zamana
göre değişen tatlı su kaynakları dünyanın birçok bölgesinde artık
stratejik bir doğal kaynak durumuna gelmiştir.
İnsanlık tarihinde her zaman güç unsurlarının dengesini ve uygarlığın
kalitesini belirleyen su kaynakları günümüzde daha da hayati ve
stratejik bir konuma gelmiştir. Bu nedenle Dünyada petrol ve doğal
enerji kaynakları üzerinde asırlardır süren egemenlik savaşı artık su
kaynakları üzerinde de başlamış bulunmaktadır.
Mevcut durum ve artan su sıkıntısı ülkelerin daha etkili ve sürdürülebilir
su politikaları uygulaması gereğini ortaya çıkartmıştır. Uygulanacak
politikalarda su önümüzdeki dönemde küresel şirketlerin kâr
aracı ve pazarda sadece bir ticari meta olarak ele alınmamalıdır. Bu da
ulusal ve bölgesel ölçekte dış müdahalelerden uzak olarak belirlenmiş
etkin su politikaları ve işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dünyada
özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan su sıkıntısında
hızlı nüfus artışı ve kirlenme etkisinin yanı sıra, su yönetiminde
yapılan hatalarının payı da büyüktür. Ancak yeni su kaynakları
yönetim politikaları küresel reçetelerin dışında ulusal çıkarlar gözetilerek
belirlenen ve aynı zamanda sosyal taleplere de duyarlı
politikalar olmalıdır.
Dünyada güç paylaşımında geçmiştekinden farklı yöntemlerin etkili
olduğu bir küresel süreç yaşanmaktadır. Son çeyrek yüzyılda su sorunları
ve su stratejileri ile ilgili olarak küresel anlamda aktörleri,
değişenleri ve değişkenleri farklı olan yeni bir döneme girilmiştir. Bu
dönemde doğal kaynaklardan oluşan güçlerini stratejik ağırlık merkezleri
olarak koruyarak geliştirebilen ve kullanabilen ülkeler, başarı sağlayabileceklerdir.
Bu nedenle günümüzde doğal kaynakların korunması
aynı zamanda, ulusal güvenlik stratejisinin de ayrılmaz bir parçası olarak
ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle bu süreç yaşanırken azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin,
uluslararası finans kuruluşları destekli küresel politikalara ve
su üzerinde oynanan küresel oyunlara karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.
Ülkemizde de özellikle son 15 yıldır su kaynaklarımızın yönetimi
ve su potansiyelimiz, ulus ötesi küresel şirketlerin ilgi alanında
yer almakta olup bu konuda bazı girişimler de yapılmaktadır. Diğer
taraftan Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı bölgesinde yaşanan belirsizlik,
Türkiye’nin bölgedeki gelişmeler ile bölgeye bu konuda dışarıdan
yapılan müdahaleleri bir ‘Ulusal Su Stratejisi’ çerçevesinde dikkatli bir
şekilde izlemesi ve müdahaleye hazır olması gereğini ortaya çıkartmış
durumdadır.
Ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve ondan en verimli ve sürdürülebilir
şekilde ulusal çıkarları doğrultusunda yararlanmayı öncelikleri
arasında bulunduran bir kalkınma-gelişme anlayışına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu çerçevede su potansiyelimizin en verimli bir şekilde geliştirilmesi
konusunda ulusal politikalara duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe
artmaktadır. USİAD Su Raporu bu konudaki ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesine görüş ve önerilerimizle katkıda bulunmak amacı ile
hazırlanmıştır.

 

Rapor için lütfen tıklayınız

Su_Raporu-min

 


  • gplus
  • pinterest

Author